حضرت زهرا(س)»: از پدرم رسول خدا (ص) درباره مردان و زنانی که در نمازشان سستی و سهل انگاری مکنند پرسیدم آن حضرت فرمودند: هر زن و مردی که در امر نماز سستی و سهل انگاری داشته باشد, خداوند او را به پانزده بلا مبتلا می گرداند :   خداوند برکت را از عمرش می گیرد.  خداوند برکت را از رزق و روزی اش می گیرد  خداوند سیمای صالحین را از چهره اش محو می کند  هر کاری که بکند بدون پاداش خواهد ماند  دعایش مستجاب نخواهد شد  برایش بهره ای از دعای صالحین نخواهد بود  ذلیل خواهد مرد  گرسنه جان خواهد داد  تشنه کام خواهد مرد به طوری که اگر با همه نهرهای دنیا آبش دهند, تشنگی اش برطرف نخواهد شد  خداوند, فرشته ای را برمی گزیند تا او را در قبرش نا آرام سازد  قبرش را تنگ گرداند  قبرش تاریک باشد  خداوند فرشته ای رابر می گزیند تا او را به صورتش به زمین کشد. در حالی که خلایق به او بنگرند  به سختی مورد محاسبه قرار گیرد . و خداوند به او ننگرد و او راپاکیزه نگرداند و او را عذابی دردناک باشد