فضیلت وضو گرفتن پیش از خواب... از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که وضو بسازد و رختخواب برود، براى او حکم مسجد داشته باشد و اگر در میان رختخواب بیادش آید که وضو ندارد، از لحاف تیمم کند، اگر با وضو یا تیمم بخوابد تا بیاد خداست ، چنانست که نماز میکند.از حضرت امیرالمؤمنین منقول است که نخوابد مسلمانى ، در حالى که جنب باشد ونخوابد مگر با وضو و اگر آب نیابد براى غسل و وضو، تیمم کند بخاک ، زیرا که روح مؤمن را در وقت خواب به آسمان میبرند و حق تعالى او را قبول مینماید برکت بر او میفرستد، پس اگر اجلش ‍ رسیده است او را در گنجینه هاى رحمت خود مى سپارد، اگر نرسیده است با امینان خود از ملائکه به بدن او برمیگرداند.رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده اند:« هر کس به هنگام خواب با وضو به رختخواب رود،تا زمانی که از خواب برخیزد،ثواب شب زنده داری و مناجات به او می دهند».«وسائل الشیعه جلد 1 »تاکید پیامبر(ص)به گرفتن وضو قبل از خواب: 1. کسی که با وضو بخوابد گویا شب تا صبح بیدار (و به عبادت مشغول بوده) است.» (وسائل الشیعه، ج 1، ص 266)2. کسی که با وضو بخوابد، بسترش تا صبح مسجد و خوابش نماز او است و اگر کسی بدون وضو بخوابد، تا صبح مانند مرداری است که بسترش قبرش است.» (مستدرک الوسائل، ج 1 ، ص 42)