حدیث قدسی: "بنده من ، تو در نماز آنچنان مرا میخوانی که انگار هزاران خدا داری و من آنچنان به تو گوش میدهم که انگار همین یک بنده را دارم"...   رسول اکرم صلی الله علیه و آله:تنها آن مقدار از نماز به حساب می آید که با توجه خوانده شود.  بحارالانوار- ج 81- ص 24  لطفا اطلاع رسانی کنید:  تلفظ صحیح----> الرحمن الرحیم:بخشنده بخشایشگر. تلفظ غلط ---->الرهمن الرهیم: مرهم گذار!!   تلفظ صحیح----> الحمد لله: ستایش مخصوص خداست. تلفظ غلط ---->الهمد: هلاکت و خاموشی!!   تلفظ صحیح----> عالمین: جهانیان.  تلفظ غلط ---->آلمین: دردها و رنج ها!!   تلفظ صحیح----> نعبد: عبادت می کنیم. تلفظ غلط ---->نابد: همیشه می مانیم!!   تلفظ صحیح----> نستعین: یاری می جوییم. تلفظ غلط ---->نستایین:طلب وقت می کنیم!!   تلفظ صحیح----> مستقیم: راست. تلفظ غلط ---->مستغیم: طلب ابری شدن آسمان!!   تلفظ صحیح----> انعمت: نعمت دادی. تلفظ غلط ---->انامت:ناله ای ضعیف درآورده ای!!    تلفظ صحیح----> المغضوب: مورد خشم واقع شده. تلفظ غلط ---->المقضوب: شاخه ی بریده شده!!   تلفظ صحیح----> الضالین: گمراهان.  تلفظ غلط ---->الظالین: سایه کنندگان!! ، الذالین: خوار شدگان!! ، الزالین: به لرزه افتادگان!!   تلفظ صحیح----> قل: بگو. تلفظ غلط ---->غل: بگیر، هلاک کن!!    تلفظ صحیح----> احد: یگانه. تلفظ غلط ---->اهد: زمین گود!!   تلفظ صحیح----> صمد: بی نیاز. تلفظ غلط ---->سمد: ایستاده ی متحیر!! ،  ثمد: آب باران مانده و نامطبوع!!   تلفظ صحیح----> سبحان: منزه و پاک. تلفظ غلط ---->سبهان: عقل او را به خاطر پیری اش می گیرد!!   تلفظ صحیح----> عظیم: بزرگ. تلفظ غلط ---->عزیم: اراده کننده!!  ، ازیم: سختی و یا قحطی!!   تلفظ صحیح----> علی: بر. تلفظ غلط ---->الا: آگاه باش!!   تلفظ صحیح----> بحمده: مشغول به ستایش اوییم. تلفظ غلط ---->بهمده: مشغول به هلاک کردن اوییم!!  تلفظ صحیح----> صل: درود بفرست. تلفظ غلط ---->سل: بکش!!   تلفظ صحیح----> محمد: ستوده شده. تلفظ غلط ---->مهمد: هلاک شده!!   تلفظ صحیح----> صالحین: شایستگان. تلفظ غلط ---->سالحین: دارندگان اسلحه!! ****************************خدایا! نمازم را، گریه ام را، عشقم را، خنده هایم را، ایمانم را، همه و همه چیزم را برای خودت خالص گردان." شهید شیرزاد"ومن الله توفیق...آموزش تلفظ صحیح:دانلود تصاویر بالا در یک فایل زیپ برای دانلود تصاویر زیر بر روی انها کلیک کنید