شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد                                                   خود را برای سجده آدم رضا نکردشیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز                                                   این سجده بر آدم و آن بر خدا نکرد