1.اول چیزی که در قیامت از انسان سوال می شود نماز است اگر قبول شد باقی اعمال هم پذیرفته می شود و اگر رد شد باقی هم رد می شود.  "پیامبر اسلام (ص)"2.شیـطان کـه رانـده گشت بـه جـز یـک خطـا نکرد / خــود را بـرای سجــده آدم رضـا نـکـرد شیـطان هـزار مرتــــــــــــــبه بهتــر ز بـی نــــماز / ایـن سجـده بـر آدم و آن بر خـدا نـکرد 3.هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد، پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.  "امام زمان (عج)"4.انسان بی نماز مثل بدن بدون روحه.5.آخه نماز داریم تا نماز ! نماز برای خود شیرینی [برای دیگران] = پست تر از شیطان چون شیطان مشرک نیست بی نماز غافل                                = بهتر از شیطان بی نماز آگاه به وجوب نماز و ...         = پست تر از شیطان6.اگر ما نمازمان را نخوانیم، گرچه خداوند در کنار ماست، ولی ما متوجه حضور او نخواهیم شد ... . 7. مواظب باشیم نمازمان قضا نشود ، همانگونه که غذایمان سرد نمی شود ... .8.  ... [ حالا نـوبت شماست، شما هم در نظرات یه چیز دیگه بگویید ] ...امید است که با این مشارکت ها بتوانیم ضعف بی نمازی را از خانه ها و جامعه ی اسلامی ریشه کَن و پاک کنیم.