زمانی که حتی اجازه طواف خانه خدا هم نداریم...هنگام نماز طواف خانه خدا تعطیل می شود!هیئت و جلسه ی شما چطور؟؟؟