آیا با سرمه می توان وضو گرفت یا غسل کرد؟ √ پاسخ: در وضو و غسل نباید چیزی مانع رسیدن آب به اعضا و پوست بدن گردد. لذا اگر سرمه صرفاً در داخل چشم کشیده شود، به صحّت وضو و غسل ضرر نمی رساند اما اگر به اطراف چشم یا در محل ابرو کشیده شود، باید دید که آیا دارای جِرم و مانع برای رسیدن آب به اعضای وضو یا غسل، است یا خیر؟ اگر چرم ومانع رسیدن اب باشه وضو صحیح نیست .آیا بر فرش و لباس می توان تیمم کرد و نماز خواند؟وقتی نتوانیم وضو بگیریم یا غسل کنیم، بر فرش و لباس می توان تیمم کرد و نماز خواند؟پاسخ : با وجود خاک و ریگ و کلوخ و سنگ نمی شود بر فرش و لباس تیمم کرد. اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، اگر بتواند باید با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند و برخاک تیمم کند. اگر نتواند این کار را بکند، باید با گرد و غبارى که در فرش و لباس و مانند اینهاست، تیمم نماید. اگر غبار در لاى لباس و فرش باشد، تیمّم به آن صحیح نیست، مگر آن که اول دست بزند تا روى آن غبار آلوده شود، بعد تیمّم کند. چنانچه گرد و غبار پیدا نشود، باید به گِل تیمم نماید. طبق نظر آیت الله سیستانی تیمم بر گِل بر تیمم بر گرد وغبار مقدّم است. اگر گِل پیدا نشود، طبق نظر آیت الله خامنه ای و مکارم بنا بر احتیاط باید نماز را بدون وضو و تیمم بخواند و بعداً قضایش را با وضو(اگر غسل به گردن داشته با غسل) بخواند. طبق نظر آیت الله سیستانی، وحیدخراسانی و شبیری زنجانی خواندن نماز به احتیاط مستحب است و باید بعد قضای نماز را بخواند.(۱) پی نوشت:۱. توضیح المسائل مراجع، ج۱، مسئله ۶۸۶و۶۸۷؛ آیت الله خامنه ای، راهنمای فتاوا، ص۳۵. منبع: سایت پاسخگونماز خواندن با وضوی نماز قبلی: