درمان فشار خون با نماز شب چهار درمان مهم غیر دارویی برای کنترل فشار خون مورد توجه است که عبارتند از: 1. کاهش دادن اضطراب و استرس ها؛ 2. کاهش یا عدم مصرف الکل؛ 3. کم کردن وزن؛ 4. انجام ورزش های سبک به طور منظم در شبانه روز. با توجه به نقش بسیار مهم نماز (بخصوص نماز شب) در ایمن کردن بدن در مقابل استرس ها و مشکلات دیگر، و الزامی که نماز به شخص نمازگزار مبنی بر عدم مصرف الکل می دهد، می توان نماز (بخصوص نماز شب) را قدم مؤثری در کنترل و پیشگیری فشار خون تلقی کرد.منبع: 47 . همان، ص 143 با تلخیص.