دانش پزشکی امروزه اثبات کرده که اگر شخصی در ساعت حدود 10 شب بخوابد و نیم ساعت قبل از اذان صبح بیدار شود (یعنی حدودا 7 ساعت خوابیدن) در ساعت حدود یک بامداد در بدن و « اندروفین ها » ترشح می شود و به عنوان گروهی « مورفین » او برخی مواد شیمیایی شبیه نامگذاری شده اند و « آنگفالین ها »[23] اثر مستقیمی بر قسمتهای مختلف بدن، از جمله عضلات اسکلتی، دارند و در طول روز پس از ( آن، منجر به آرامش و راحتی عضلانی برای فرد می شوند.( 36 ولی اگر هر چه خواب انسان بیشتر ادامه پیدا کند - یعنی حدود ساعت 10 صبح بیدار شود -احساس خستگی و کوفتگی عضلانی او بیشتر می شود؛ زیرا برخلاف حالت گذشته، ترشح کافی پیدا نمی کنند. نماز پر فضیلت شب با اثر درخشان و بی نظیری که در ایجاد بهداشت خواب و تنظیم آن دارد، در این مورد نقش به سزایی دارد و انسان را به سوی آرامش عضلانی ناشی از ترشح این مواد شیمیایی درون زا سوق می دهد.منابع: 36. اسرار پزشکی نماز شب، ص 63 ، محمود غفاری، به نقل از مبحث فشار خون در حاملگی،تدریس آقای دکتر عبدالرسول اکبریان