درمان سرطان با نماز شب (46) ملاتونین در پیشگیری و درمان بعضی از سرطان ها، مخصوصا آنهایی که وابسته به این هورمون هستند (مثل سرطان پستان - سرطان پروستات) مؤثر و مفید است. پس با خواندن نماز شب و شب زنده داری، علاوه بر بهره بردن از اجر معنوی، باعث افزایش هورمون ملاتونین و در نهایت باعث جلوگیری از سرطان شویم.منبع: 46. اسرار پزشکی نماز شب، ص 106 با تلخیص