برای دانلود هر یک از فایل های صوتی اذان زیر بر روی آن کلیک نمایید(منبع) ردیف موضوع پخش حجم (KB) 1  سعید طوسی 1,510 2 محمد رضا پور زرگری 1,558 3 قاسم رضیعی 1,173 4 شهید شیخ ید الله ابراهیمی کچویی 3,144 5 حجة الاسلام والمسلمین شیخ حمید اسماعیل پور 1,359 6 سلیم موذن زاده ی اردبیلی 1 1,467 7 سلیم موذن زاده ی اردبیلی 2 1,957 8 مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی 1 325 9 مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی 2 1,083 10 مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی 3 1,243 11 کریم منصوری 1,124 12 راغب مصطفی غلوش 1,387 13 حسین صبحدل 1,068 14 مرحوم آقاتی 1,103 15 عبدالباسط 1,021 16 منشاوی 1,108 17 عبدالنعم طوخی 1,363 18 شعیشع 1,173 19 شحات انور 229 20 نقشبندی 639 21 عبدالفتاح 876 22 عبدالرحیم 733 23 عبدالفتاح طاروتی 1 1,200 24 عبدالفتاح طاروتی 2 1,095 25 عبدالفتاح طاروتی 3 1,176 26 عبدالغفار 187 27 عبدالحکم 906 28 عبدالعطیف 184 29 ابوالحسن دماوندی 748 30 محمد حسین ابوریه 1,289 31 زاهر 905 32 علی البناء 753 33 الحصری 187 34 الحسینی 196 35 علی اکبر حنیفی 1,373 36 علی اربابی 1,084 37 علی محمود 733 38 علیرضا احمدی 1,175 39 الجوهری 134 40 شیخ محمود خلیل الحصری 709 41 النبراوی 181 42 الزاوی 145 43 عطاء الله امیدوار 604 44 محمد پور 1,355 45 محمد رضا ابوالقاسمی 1,105 46 سید عباس میرداماد 1,267 47 سید حسین موسوی بلده 1,123 48  محمد حسین سبز 980 49  تاج اصفهانی 775 50 رضا محمد پور 1,145 51 محسن بادیا 1,157 52 محمد کاظم نداف 1,230 53 کامل یوسف 898 54 الدمنهوری 893 55 ابراهیم الشجاعی 195 56 عمران 902 57 طه ألفَشنی 1,129 58 محمد قندیل 229 59 سعید حافظ 167 60 حسین فردی 988 61 حسن خانچی 1,257 62 حسین ربیعیان 1,283 63 حسین رستمی 1,161 64 حسین یزدان پناه 1,205 65 کرمی 1,443 66 سلمان خلیل 1,055 67 خدام الحسانی 1,557 68 مجید جیریایی 1,329 69 سید جواد ذبیحی 986 70 مصطفی یادگاری 1,150 71 مصطفی اسماعیل 945 72 محمد زاده 205 73 دانلود اذان ناجی غزار 1,112 74 نکلاوی 181 75 نعینع 1,051 76 پرهیزگار 1,198 77 غفاری 1,572 78 حسین ربیعیان 1,376 79 رفعت 1,036 80 رافعی 1,570 81 رحیم خاکی 1,099 82 رضاییان 946 83 روحانی نژاد 1,529 84 رزیقی 863 85 صابر 150 86 سعیدیان 1,701 87 سلامه 570 88 حسین علی شریف 642 89 شعشعاعی 1,742 90 سید سعید 1,652 91 تسویه چی 190 92 عبدالرحمن 818