آیت الله مجتهدی تهرانی: وضــــو میگیری امــــا در همین حــــال اســراف میکنی نماز میخوانــی اما با بردارت قطع رابطه میکنی روزه میگیــری اما غیبت هــم میکنی صـــدقه میدهی اما منت هــم میگـــذاری بر پیامبـــر وآلش صلـــوات میفرستی اما بدخلقـــی هم میکنـــی ♥•٠· دســـت نگـــه داره ثواب هـــایت را در کیســـه ســـوراخ نریـــز ...