مادرم می گفت تادنیا به پاست        درمیان هردلی عشق خداست درنمازاحساس هاگل می دهند        گفتگوهابوی سنبل می دهند دوست داری باخداصحبت کنی؟        نوررادرخانه ات دعوت کنی؟ هست شیرین ترزمعنای عسل          نغمه ی "حی علی خیرالعمل" روبه سوی قبله باآغوش باز               خویش راگم کن درآغوش نماز منبع