پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند: ان الله وعد ان یدخل الجنة ثلاثة نفور بغیر حساب و یشفع کل واحد منهم فى ثمانین الفا، المؤ ذن و الامام ، و رجل یتوضا ثم یدخل المسجد فیصلى فى الجماعة ؛ همانا خداوند به سه گروه وعده داد، بدون حساب وارد بهشت شوند، و هر یک از این سه گروه (روز قیامت ) مى توانند هشتاد هزار نفر را شفاعت کنند و آن ها عبارتند از: 1 - موذن . 2 - امام جماعت . 3 - کسى که وضو بگیرد، سپس داخل مسجد شود و نماز را به جماعت به جا آورد.منبع: مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 488