برای دانلود  تصویر با کیفیت اصلی کلیک راست کرده save image as را انتخاب و در محل مورد نظر ذخیره نمایید واجبات نماز، یازده چیز است :اول : نیّتدوم : قیامسوم : تکبیرة الاحرام ، یعنى ((اللّه اکبر)) گفتن در اول نمازچهارم : رکوعپنجم : سجودششم : قرائتهفتم : ذکرهشتم : تشهدنهم : سلامدهم : ترتیبیازدهم : موالات ، یعنى پى در پى بودن اجزاى نماز.بعضى از واجبات نماز، رکن است و بعضى دیگر غیر رکن .ارکان نمازنیّتقیامتکبیرة الاحرامرکوعسجود (دو سجده )غیر ارکان نمازقرائتذکرتشهدسلامترتیبموالات فرق بین ارکان نماز و غیر ارکان اگر انسان ارکان نماز را بجا نیاورد و یا اضافه کند، عمداً باشد یا اشتباهاً، نماز، باطل است ، ولى غیر ارکان را اگر اشتباهاً کم یا زیاد کند، نماز باطل نیست .منبع