ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است زیبنده ترین هدیه به معبود نماز است کوبنده ترین اسلحه ی مکتب توحید کز ریشه کند خصم تو نابود، نماز است گفتم به خرد، پایه دین نبوی چیست ؟ فریاد برآورد و بفرمود: نماز است آن نکته رسول مدنی گفت به سلمان سری که به توفیق تو افزوده نماز است فرمود علی شیر خدا ساقی کوثر در مکتب ما، مقصد و مقصود نماز است گویند که با فضه چنین فاطمه فرمود سرچشمه ی لطف و کرم و جود نماز است در دادگه عدل خدا روز قیامت از صلح حسن شاهد و مشهود نماز است از آمدن کرببلا آنچه به عالم مقصود حسین بن علی بود، نماز است ای آن که تویی منتظر مهدی موعود رمزی که نماید فرجش زود، نماز است آن روز که آید ز پس پرده غیبت اول هدف مهدی موعود، نماز است « ژولیده » بگو تا همه خلق بدانند نزدیکترین راه به معبود نماز است