تهی بود و نسیمی.   سیاهی بود و ستاره ای   هستی بود و زمزمه ای.   لب بود و نیایشی.   « من » بود و « تو» یی:   نماز و محرابی.