نماز جمعه دو رکعت است و قبل از آن هم دو خطبه خوانده می شود. نماز جمعه دو رکعت می باشد که به جماعت خوانده می شود و دو قنوت دارد. در رکعت اول قنوت قبل از رفتن به رکوع است و در رکعت دوم قنوت پس از برخاستن از رکوع انجام می شود.در ضمن خواندن حمد و سوره برای مومین لازم نیست.