به نماز نگویید کار دارم به کار بگویید نماز دارم     شهید رجائی    ...